Súťažný poriadok

23.12.2012 21:23

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SÚŤAŽE TENLIV – Tenisovej Ligy Vranovčanov

 

I.   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Podľa tohoto súťažného poriadku sa riadi a organizuje dlhodobá súťaž rekreačných hráčov tenisu v meste Vranov n/T. – TENLIV. Účasť v tejto súťaži je založená na princípe dobrovoľnosti.

2. Súťaž riadi a organizujú organizátori, ktorí sú zároveň členmi rôznych družstiev.

2.1. Súťaže sa môžu zúčastňovať len rekreační hráči – amatéri. 

2.2. Dopĺňanie súpisky je povolené len vo výnimočných prípadoch, napr ostáva len jeden hry schopný hráč. V akýchkoľvek iných prípadoch nie je povolené.

3. Ročný súťažný poplatok za jedného hráča sa určuje na úvodnom stretnutí na základe návrhu organizátorov. Poplatok je určený na organizačné, prevádzkové a osobné náklady TENLIV a na vecné ceny pre hráčov (viď tiež sadzobník odmien). Ostatné poplatky stanovuje Disciplinárny poriadok. Zaplatením súťažného poplatku jednotliví hráči akceptujú súťažný poriadok.

3.1.Hráč, ktorý nezaplatí určené poplatky do začiatku úvodného stretnutia, nemôže súťažiť.

4.  Súťaž sa hrá o víťazý pohár.

 

II.  ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1. Súťaž sa hrá v kategórii muži, bez vekového obmedzenia (v prípade schválenia všetkými účastníkmi môžu byť v súťaži aj ženy), systémom každý s každým, jednokolovo, v prípade menšieho počtu hráčov aj dvojkolovo.

2. Počet skupín a počet hráčov v jednotlivých skupinách musí byť uzatvorený najneskôr týždeň před prvým hracím dňom. O počte rozhoduje organizátor na základe prijatých platných prihlášok.

3. Organizátor musí vypracovať rozpis súťaže, podľa ktorého sa budú hrať jednotlivé stretnutia.

4. Pre zaradenie hráča do aktuálnej TENLIV v novom ročníku je rozhodujúce jeho umiestnenie v predchádzajúcom ročníku. Noví hráči začínajú od najnižšieho ratingu.                                                                                                                                                                  

5. V jednotlivých ročníkoch súťaže o postavení hráčov v lige rozhoduje počet bodov. Pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých hráčov, rozhodujú ich vzájomné stretnutia.

5.1. Za víťazné stretnutie dostáva hráč 2 body, za prehraté 1 bod a za kontumáciu nezískava žiadny bod. (zmena vyhradená

5.2. V každom ročníku súťaže, pokiaľ bude viac ako jedna skupina, určí hrací systém organizátor po porade s hráčmi TENLIV. Tento systém musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných hráčov.

5.3. Určenie modelu bodovania, postupu a zostupu v priebehu ligy, musí byť schválené na úvodnom stretnutí hráčov a v prebiehajúcom ročníku sa tento model nesmie meniť.

 

III.  HRACÍ PORIADOK

1. Všetky stretnutia a zápasy sa hrajú podľa platných pravidiel tenisu a podľa tohto súťažného poriadku.

2. Jednotlivé zápasy sa hrajú na 2 víťazné sety z troch. Ak je v ktoromkoľvek sete stav hier 6:6, nasleduje tzv. tiebreak.

V rozhodojucom sete sa hrá big tiebreak- do 10, rozdielom 2 bodov. Súťaž sa môže hrať na tenisových dvorcoch s povrchom, na ktorom sa hrajú súťaže riadené STZ.

3. Náklady spojené s odohratím zápasu (tenisové loptičky a príp. poplatok za tenisové dvorce) hradí domáci hráč, t.j. poriadateľ zápasu (podľa rozpisu hráč, ktorý je uvedený na prvom mieste).

4. Na stretnutie musia byť minimálne 4 dobre hrateľné loptičky rovnakej značky, schválené oboma hráčmi.

5. Každý hráč:

a) zodpovedá za regulárny priebeh stretnutia

b) po vzájomnej dohode so súperom navrhuje termín dohrávky stretnutia, resp. zápasu

c) oznamuje termín dohrávky organizátorovi

d) podáva informácie o výsledku stretnutia pomocou

sms (zverejnenom na tenliv.webnode.sk) resp. na e-mail: tenliv@centrum.sk.

Informáciu podáva vždy domáci hráč.

e) navrhuje organizátorovi kontumáciu stretnutia

f) po dohode so súperom žiada organizátora o náhradný termín stretnutia

g) hlasuje o hracom systéme súťaže jednotlivcov a štatúte hráča.

i) neplnenie si povinností sa trestá podľa Disciplinárneho poriadku.

6. Jednotliví hráči štartujú v súťaži na základe prihlášky (akceptuje sa aj elektronická forma). V každom novom ročníku je potrebné podať novú prihlášku.

7. Poriadateľom jednotlivých stretnutí je hráč, ktorý je podľa rozpisu súťaže uvedený na prvom mieste (domáci hráč).

Poriadateľ stretnutia má povinnosť zabezpečiť regulérne technické podmienky pre odohratie zápasov (t.j. dvorec so schváleným povrchom, ohradenie dvorcov pletivom a 4 hrateľné tenisové loptičky).

8. Rozpis súťaže určuje organizátor.

a. Hrací deň a hraciu hodinu si určuje každý hráč samostatne (ak nie je určené pred štartom ročníka ináč).

b. Stretnutie je možné po dohode hráčov predohrať.

c. Náhradné termíny po stanovenom rozpise, po dohode oboch hráčov musia byť odohrané najneskôr do mesiaca po pôvodnom termíne. Zmena termínu musí byť oznámená dotknutému hráčovi najneskôr 48 hodín pred pôvodným termínom stretnutia.

d. Čakacia doba na začiatok stretnutia je 20 minút od doby, na ktorú bol stanovený jeho začiatok (viď rozpis súťaže a hracie dni a hodiny).

Ak nenastúpi jeden z hráčov k stretnutiu v čakacej dobe, uvedie toto druhý hráč do zápisu o stretnutí (sms, e-mailom) a navrhne kontumáciu   stretnutia. O kontumácii rozhodne organizátor.

Ak hráč nenastúpi na dvorec k zápasu v stanovenej čakacej dobe, priznáva sa druhému hráčovi, na základe jeho žiadosti kontumačný výsledok 6:0,6:0 a pripisuje si body za výhru v 2 setoch.

9. Jednotlivé zápasy riadia spoločne hráči.

10. O dočasnom prerušení alebo predčasnom ukončení stretnutia alebo zápasu rozhodujú obava hráči po vzájomnej dohode. V prípade prerušenia musí byť stretnutie dohraté najneskôr do 3 dní od jeho začatia. Dôvod prerušenia je potrebné uviesť na e-mail:  tenliv@centrum.sk

V predčasne ukončenom stretnutí sa uvádzajú odohraté hry a sety. Ostatné neodohrané alebo nedohrané zápasy a sety sa kontumujú výsledkom 2:0, resp. 6:0.

11.  Informácie o výsledkoch zabezpečuje organizátor na svojej webovej stránke www.tenliv.webnode.sk

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SÚŤAŽE REKREAČNÝCH HRÁČOV TENISU PRE OTVORENÉ TURNAJE - DVOJHRY

 

I.  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1. Týmto súťažným poriadkom sa bude riadiť každý účastník jednotlivých turnajov na princípoch dobrovoľnosti.

2. Podľa tohoto súťažného poriadku sa budú organizovať, riadiť a hrať tenisové turnaje pre jednotlivcov v meste Vranov n/T. v disciplíne dvojhra. Tieto turnaje majú charakter dlhodobej súťaže.

3. Súťaž riadi a organizuje organizátor.

4. Súťaž otvorených turnajov sa hrá vecné ceny.

 

II.  ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

 

1. Ide o turnaje jednotlivcov v disciplíne dvojhra bez vekového obmedzenia pre mužov. Počet turnajov určuje organizátor pred začiatkom nového ročníka v rámci rozpisu súťaže.

2. Všetky turnaje sa hrajú vylučovacím spôsobom. Nasadzovanie hráčov je podľa aktuálneho rebríčka, vydaného organizátorom po každom turnaji. (viď Klasifikačný poriadok - Aktuálny rebríček otvorených turnajov).

3. Turnajov sa môže zúčastňovať neobmedzený počet rekreačných hráčov.

4. Súťaž prebieha podľa dohodnutého rozpisu. V prípade neuskutočnenia sa niektorého turnaja o ďaľšom postupe rozhoduje organizátor.

5. Usporiadanie jednotlivých turnajov zabezpečuje organizátor (ďalej len usporiadateľ) podľa určenia v rozpise súťaže.

5.1. Usporiadateľ turnaja je povinný v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť rekreačných hráčov o jeho usporiadaní. V tomto oznámení musí uviesť hlavne tieto údaje: miesto a termín konania sa turnaja, počet dvorcov, meno a adresu (príp. telefónne číslo) organizačného pracovníka, prihlasovací termín, výšku štartovného a termín losovania.

5.2. Technické zabezpečenie turnaja (tenisové loptičky a regulérne dvorce) zaisťuje usporiadateľ zo štartovného, ktoré vyberá pred zahájením turnaja. Výšku štartovného určuje organizátor.

5.3. Usporiadateľ musí na každý zápas dvojhry v rámci jedného turnaja zabezpečiť taký počet loptičiek, aby sa vždy s tromi loptičkami odohrali najviac tri zápasy. Obohrané loptičky zostávajú usporiadateľom.

 

III.   HRACÍ PORIADOK

 

1. Všetky turnaje a zápasy sa hrajú podľa platných tenisových pravidiel a podľa tohoto súťažného poriadku.

2. Všetky zápasy sa hrajú na 2 víťazné sety. Ak je v ktoromkoľvek sete stav hier 6:6, ďalej sa hrá tz. tie-break. Rozhodujúci set sa hrá big.tiebreak do 10, rozdielom 2 bodov.

2.1. V prípade veľkého počtu účastníkov turnaja môže organizátor nariadiť hranie zápasov v 1. kole len na 9 víťazných hier.

3. Prípadné skrečovanie alebo prerušenie zápasu a následné dohrávanie určuje usporiadateľ po dohovore s hráčmi. Turnaj musí byť ukončený najneskôr do 4 dní od jeho prerušenia.

4. Každý hráč sa zúčastňuje turnaja na vlastné riziko.

5. V každom zápase si hráči rozhodujú sami. Ak sa však vzájomne dohodnú, môžu si určiť za rozhodcu inú osobu. Rozhodcu môže určiť aj usporiadateľ alebo organizátor.

6. Sporné loptičky (body) riešia hráči spoločnou kontrolou v duchu fair-play.

7. Turnaj riadi usporiadateľ podľa tohoto súťažného poriadku.

8. Námietky proti výsledkom zápasov a turnajov nie je možné podávať.

9. Čakacia doba na zápas je 10 minút od jeho stanoveného začiatku.

10. O výsledku skrečovaného alebo neodohraného zápasu rozhoduje usporiadateľ turnaja, resp. organizátor.

11. Na jednotlivé turnaje sa prihlasuje každý hráč sám za seba a to do doby určenej usporiadateľom.

12. Rozlosovanie jednotlivých hráčov na turnajoch je verejné. Počet nasadzovaných je nasledovný:

Pre dvojhry

a) pri účasti do 19 hráčov - 4 hráči

b) pri účasti nad 19 hráčov - 8 hráči

13. Systém nasadzovania je okrem prvých dvoch nasadených podľa platných losovacích pravidiel STZ.

14. Hracie plány tvoria prílohu č.1 týchto pravidiel.

15. Vklady do turnaja (štartovné) vyberá usporiadateľ. Každý účastník turnaja musí zaplatiť vklad najneskôr pri prezentácii.

16. Losovanie sa prevádza v mieste konania sa turnaja po prevedení prezentácie, ak sa nestanoví inak. Vykonáva ho usporiadateľ. Losujú sa len tí hráči, ktorí zaplatili štartovné.

17. Správy o výsledkoch turnajov podáva organizátor na svojej webovej stránke.

Späť